Yhdistyksen yhteystiedot ja jäsenanomuslomake

Jäsenanomus

*
*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Suomen Ammattikoirankouluttajat - Professional K9 Trainers Finland ry


YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka:  

Suomen ammattikoirankouluttajat ry-  Professional K9 Trainers Finland 
Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpää.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu:

Tarkoituksena on kehittää suomalaisten ammattikoirankouluttajien ammattitaitoa. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kutsuu luennoitsijoita ja kouluttajia järjestämiinsä koulutustilaisuuksiin. Tilaisuudet voivat olla joko avoimia tai pelkästään jäsenille. Yhdistys tukee mahdollisuuksien mukaan hakemuksesta jäsentensä kotimaista ja kansainvälistä verkostoitumista.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi mm.

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 
 • järjestää tilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta 
 • myydä koirankoulutukseen sekä koiran muuhun hyvinvointiin liittyviä tuotteita

3. Jäsenet:

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Lisäksi jäsenen tulee kouluttaa ammatikseen työkoiria (esimerkiksi opas-, poliisi-, raja-, sota-, tulli- tai vankilakoiria) taholle, jolla on julkinen rahoitus.
Hallitus voi halutessaan hyväksyä uusia jäseniä. Vuosikokous voi hyväksyä uusia ammattikoirankouluttajatahoja jäseniksi. Jäsenen on oltava Suomen kansalainen. Jäsenen siirtyessä vanhuuseläkkeelle voi hallitus erottaa jäsenen yhdistyksestä. Jäsenellä on mahdollista hakea kannatusjäsenyyttä yhdistyksestä varsinaisen jäsenyyden päättyessä.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hakemuksesta.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen:

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Yhdistyksellä ei ole enää per heti taloudellisia velvoitteita eronnutta tai erotettua jäsentä kohtaan.

5. Jäsenmaksu:

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksu ja kannatusjäsenmaksu tulee suorittaa eräpäivään mennessä. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus:

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6 muuta varsinaista jäsentä sekä 6 varajäsentä tasaisesti jokaisesta tahosta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, kun se katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtajaja varapuheenjohtaja mukaan luettuina ovat läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen erovuoroisuudet: Kuudesta jäsenestä puolet (kolme) ovat erovuorossa vuosittain. Puheenjohtajan erovuoroon viimeistään viiden vuoden kuluttua.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen:

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja (yksin), varapuheenjohtaja sihteerin ja/tai rahastonhoitajan kanssa.

8. Tilikausi:

Tilikausi on kalenterivuosi.

9. Yhdistyksen kokoukset:

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistys pitää vuosittain vuosikokouksen maalis-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistysten kokousten koolle kutsuminen:  

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai esim. jäsen julkaisussa tai sähköpostitse tai joillain muilla tietoliikenneyhteyksillä.

11.Vuosikokous:

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. yhdistyksen toimintakertomus 
 2. yhdistyksen tilikertomus 
 3. tilitarkastajien lausunto tileistä 
 4. tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 5. päätetään yhdistyksen Iuottamustehtävistä tilivuonna maksettavista palkkioista 
 6. jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun määrääminen 
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintavuotta varten 
 8. hallituksen puheenjohtajan valinta 
 9. hallituksen muiden varsinaisten ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten valinta 
 10. kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta 
 11. hallituksen esittämien ja yhdistyksen jäsenten vireillepanemien asioiden käsittely

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin(kaksi viikkoa), että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen:  

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmenneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa Iakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Vuodelle 2023 varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 20 euroa/vuosi ja kannatusjäsenen jäsenmaksu on 25 euroa/vuosi.